นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัว (“นโยบายฯ”)

บริษัท ซีเอ. สมาร์ท จำกัด (“บริษัทฯ”)
40-1 อุดากาวะ-โช, ชิบุยะ-กุ, โตเกียว

บริษัทฯให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯได้เก็บรวบรวมจากลูกค้าของบริษัทฯ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จำเป็นต้องบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเหมาะสมตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯในการดูแลข้อมูลส่วนบุคคล

1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ อาจเก็บรวมรวบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขณะที่ท่านใช้บริการของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
1) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน: ชื่อบัญชี (Account Name) ของท่านตามที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้สำหรับการใช้บริการนี้ และที่ได้ส่งให้แก่บริษัทฯ (รวมไปถึงกรณีท่านใช้ชื่อจริงของท่าน) วันเกิด เพศ บ้านเกิด ฯลฯ
2) ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน: ประเภทของอุปกรณ์ โอเอส (OS) การตั้งค่าภาษาหลักสำหรับอุปกรณ์ของท่าน
3) ข้อมูลสำหรับการติดต่อสื่อสาร: ผู้ให้บริการอุปกรณ์เคลื่อนที่ สภาพแวดล้อมเกี่ยวกับการสื่อสาร ประเทศ/ภูมิภาคที่สามารถเข้าถึง ฯลฯ
4) ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้: เวอร์ชั่นของแอพพลิเคชั่น ประวัติการใช้แอพพลิเคชั่น ฯลฯ

ภายใต้นโยบายฯนี้ คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลใดๆที่ถูกบันทึกโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดที่สามารถบ่งชี้ถึงความเป็นตัวตนของบุคคลใดๆ และข้อมูลโดยเฉพาะใดๆ ที่เป็นของลูกค้าแต่ละรายของบริษัทฯ เช่น ชื่อ ที่อยู่ วันเกิด หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของท่านที่บริษัทฯได้เก็บรวบรวมผ่านการใช้บริการแต่ละประเภทของบริษัทฯ

เมื่อบริษัทฯ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯจะแจ้งหรือประกาศให้ทราบโดยเปิดเผยล่วงหน้าทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นๆของบริษัทฯเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม การใช้ วิธีการใช้ ขอบเขตการใช้ ข้อมูลสำหรับการติดต่อของการใช้บริการลูกค้า และขอบเขตเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯจะส่งมอบให้แก่บริษัทคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ (ได้แก่ บริษัทที่บริษัทฯจะแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯได้รับให้ทราบ) และบริษัทฯจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

2. วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯได้รับมานั้นตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯได้แจ้งหรือประกาศให้ทราบโดยเปิดเผยสำหรับแต่ละการให้บริการของบริษัทฯเท่านั้น บริษัทฯอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1) เพื่อการให้บริการนี้ (ซึ่งรวมถึง เพื่อตอบข้อซักถามของท่าน เพื่อแจ้งเตือน (push notification) เพื่อส่งนิตยสารและประกาศอื่นๆ เกี่ยวกับบริการนี้ทางอีเมล เพื่อแจ้งรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันที่จัดขึ้น และเพื่อให้ข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับบริการนี้)
2) เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการของบริษัทฯ ที่อาจเป็นประโยชน์สำหรับท่าน (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะบริการนี้) และข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของผู้โฆษณาและคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ
3) เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่อาจมีผลต่อท่านเกี่ยวกับการให้บริการนี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การเปลี่ยนแปลงบริการนี้อย่างมีนัยสำคัญและการยกเลิกการให้บริการนี้)
4) เพื่อติดต่อขอความยินยอมจากท่านเกี่ยวกับการดูแลข้อมูลลูกค้า
5) เพื่อจัดทำสถิติเกี่ยวกับการใช้บริการนี้ ฯลฯ เพื่อโพสต์ในบริการนี้หรือในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และเพื่อมอบให้แก่บุคคลที่สาม
6) เพื่อส่งโฆษณาและข้อมูลอื่นๆ ตามอายุ อาชีพ เพศ งานอดิเรก และรายการโปรดของท่าน

บริษัทฯจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดก็ตามนอกเหนือจากเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวโดยมิได้รับความยินยอมจากท่าน โปรดทราบว่า ในกรณีที่บริษัทฯอาจจำเป็นต้องมอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สาม หรือต้องเปิดเผยเป็นการทั่วไปหลังจากที่บริษัทฯได้ทำการวิเคราะห์เชิงสถิติเกี่ยวกับอายุ ความชื่นชอบส่วนบุคคลและประวัติการใช้บริการเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลดังกล่าวจะมีลักษณะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

3. การส่งมอบ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯจะไม่ส่งมอบหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สามไม่ว่ารายใดก็ตามหากมิได้รับความยินยอมจากท่านล่วงหน้า

บริษัทฯอาจต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทที่เป็นคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯและผู้รับจ้างช่วงของบริษัทฯเฉพาะที่จำเป็นสำหรับการให้บริการในแต่ละประเภทโดยได้รับความยินยอมเป็นการล่วงหน้าจากท่านแล้วตามข้อกำหนดในการใช้บริการและข้อกำหนดจำเพาะอื่นๆ ในกรณีนี้ บริษัทฯจะดำเนินการต่างๆตามที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อให้มีการเข้าทำสัญญาประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและสัญญารักษาความลับกับแต่ละบริษัทที่เป็นคู่ค้าทางธุรกิจและผู้รับจ้างช่วงเพื่อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตให้สามารถนำไปใช้ได้เท่านั้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดการรั่วไหลและการส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯอาจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้รับที่อยู่นอกประเทศได้เฉพาะในกรณีที่มีกฎหมายอนุญาตให้เช่นนั้นได้เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯอาจปฏิบัติตามคำร้องให้เปิดเผยและส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่คำร้องขอดังกล่าวเป็นคำร้องขอจากศาล สำนักงานอัยการ เจ้าหน้าที่ตำรวจ และหน่วยงานราชการอื่นๆ หรือในกรณีที่การร้องขอให้เปิดเผยและส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ

4. การจัดการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯจะดำเนินมาตรการต่างๆที่จำเป็นและเหมาะสมอย่างสุดความสามารถเพื่อป้องกันมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเกิดการรั่วไหล สูญหาย ได้รับความเสียหาย ถูกโจรกรรม เข้าถึงโดยมิได้รับอนุญาต ฯลฯ และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการจัดการด้านความปลอดภัยเป็นอย่างดี บริษัทฯจะจำกัดจำนวนเจ้าหน้าที่สำหรับดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์การใช้และการปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลที่จำเป็นเท่านั้น โดยจะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สำหรับแต่ละการบริการเพื่อดูแลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการเฉพาะ

บริษัทฯจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้งาน หลังจากนั้น บริษัทฯจะทำการลบและทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ยกเว้นเป็นกรณีที่กำหนดไว้โดยกฎหมายหรือเพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ

5. การดัดแปลง การลบล้าง การระงับการใช้ การคัดค้าน การเคลื่อนย้าย และการเพิกถอนการให้ความยินยอมของข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯจะพยายามเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความถูกต้องแม่นยำและเป็นปัจจุบัน อย่างไรก็ดี บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูลลูกค้าและเนื้อหา และไม่รับประกันเรื่องความครบถ้วนสมบูรณ์และความพร้อมของข้อมูลนั้นเช่นกัน ถ้าท่านต้องการเก็บรักษาว่าข้อมูลลูกค้าและเนื้อหา ท่านจะต้องรับผิดชอบในการสำรองข้อมูลดังกล่าวในกรณีที่ท่านต้องการข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวภายหลังการลบดังกล่าว

ท่านอาจยื่นคำขอให้
- ดัดแปลงและ/หรือแก้ไขให้ถูกต้องซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
- ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
- ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
- คัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
- ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบที่สามารถอ่านได้โดยเครื่อง (structured, machine readable format)
- เพิกถอนความยินยอมของท่านไม่ว่าทางบริษัทฯจะมีความเข้าใจในการเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในทางใดก็ตาม (ถ้าการเพิกถอนความยินยอมใดๆส่งผลกระทบต่อการให้บริการใดๆ จะมีการแจ้งไปยังท่าน ณ เวลาที่ท่านได้ร้องขอให้มีการเพิกถอนความยินยอมดังกล่าว)

โดยปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการตามที่ระบุไว้สำหรับแต่ละการบริการ อย่างไรก็ตาม คำร้องขอดังกล่าวอาจถูกปฏิเสธในบางกรณีหากบริษัทฯมีเหตุทางกฎหมายอื่นในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯจะดำเนินการตามที่ท่านร้องขอโดยทันทีหลังจากที่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบตัวตนของท่านเรียบร้อยแล้ว

6. ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี
บริษัทฯจะดำเนินการด้วยความระมัดระวังอย่างสูงสุดเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของลูกค้าที่มีอายุ 15 ปีหรือต่ำกว่านั้น ในกรณีที่ท่านเป็นลูกค้าซึ่งมีอายุต่ำกว่า 15 ปี โปรดส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหลังจากได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองของท่านเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

7. คำขอเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
หากท่านประสงค์ที่จะทราบรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ลงทะเบียนไว้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งสำหรับแต่ละการบริการโดยตรง บริษัทฯจะดำเนินการตามคำร้องของท่านโดยทันทีหลังจากตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับตัวตนของท่านเรียบร้อยแล้ว

8. ขั้นตอนในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว
ในกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องแก้ไขนโยบายฯ นี้ การแก้ไขดังกล่าวนั้นจะสามารถกระทำได้ต่อเมื่อได้ระงับการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการคุ้มครองความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล (Information Security Committee) ที่บริษัทฯแต่งตั้งขึ้นแล้วเท่านั้น นอกจากนี้ เมื่อการแก้ไขดังกล่าวใช้บังคับ บริษัทฯจะแจ้งให้ลูกค้าทราบโดยแจ้งข้อมูลในหน้าข่าวสารหรือช่องทางอื่นๆตามที่กำหนดสำหรับแต่ละบริการ

9. ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการใช้บริการและอื่นๆ
(1) การเก็บรวบรวม การใช้ และการให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการใช้บริการและอื่นๆ
บริษัทฯอาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการใช้บริการของท่านตามจำเป็นสำหรับการทำโฆษณาเฉพาะกลุ่มตามพฤติกรรมของผู้บริโภค และ/หรือวิเคราะห์การใช้บริการ และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การใช้อื่นๆ เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯหรือเว็บไซต์ของคู่ค้าทางธุรกิจของบริษัทฯ (ซึ่งรวมถึง บริษัทผู้ทำโฆษณาและผู้ให้บริการเผยแพร่โฆษณา) โปรดทราบว่าข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการใช้บริการและข้อมูลอื่นๆในที่นี้ หมายถึง ประวัติการค้นหาเว็บไซต์และโฆษณาต่างๆ รวมทั้งข้อมูลใดๆที่มิได้ระบุตัวตนของบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นการเฉพาะ เช่น คุกกี้ (Cookies)

บริษัทฯอาจใช้ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแหล่งต่างๆเกี่ยวกับประวัติการใช้บริการเพื่อจัดทำและเผยแพร่โฆษณาเฉพาะกลุ่มตามพฤติกรรม อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้ไม่เพียงพอที่จะระบุตัวตนของบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นการเฉพาะ

เมื่อบริษัทฯจะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการใช้บริการของท่านหรือส่งข้อมูลดังกล่าวนั้นให้แก่บุคคลที่สาม บริษัทฯจะแจ้งให้ลูกค้าทราบอย่างชัดแจ้งเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการใช้และรายละเอียดเกี่ยวกับการมอบข้อมูลนั้นทุกครั้ง นอกจากนี้ บริษัทฯจะไม่ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการใช้บริการหรือมอบข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดก็ตามนอกเหนือจากที่ได้แจ้งให้ทราบโดยแจ้งชัด

(2) วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการใช้บริการ
วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการใช้บริการเป็นไปดังต่อไปนี้:
- เพื่อการอ้างอิงในการส่งมอบข้อมูลสำหรับการเผยแพร่โฆษณาเฉพาะกลุ่มตามพฤติกรรม และบริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อตอบสนองตามความสนใจและความชื่นชอบของลูกค้า
- เพื่อจัดหา แก้ไข และปรับปรุงการให้บริการอย่างราบรื่น รวมทั้งเพื่อกำหนดแผนใหม่ และพัฒนาการให้บริการและ/หรือเพื่อการวิจัยและวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมของลูกค้าของบริษัทฯ
- เพื่อการปรับแก้ เช่น การหลีกเลี่ยงไม่ให้มีการฉายซ้ำในโฆษณาเดียวกันซ้ำหลายครั้งแก่ลูกค้า
- เพื่อดำเนินการ ดัดแปลง และวิเคราะห์ เพื่อทำให้โฆษณามีความเหมาะสมกับลูกค้าได้มากขึ้น
- เพื่อจัดทำเอกสารด้านสถิติซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้
- เพื่อยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของลูกค้า เช่น เพื่อใช้สำหรับตอบข้อสงสัยจากลูกค้า

(3) การปิดคุกกี้ (Cookies)
ท่านสามารถเลือกที่จะปิดคุกกี้ (Cookies) โดยการเปลี่ยนแปลง “การตั้งค่า” ของท่านโดยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยตัวท่านเอง อย่างไรก็ดี โปรดเข้าใจว่าอาจส่งผลให้ท่านอาจไม่สามารถเข้าดูเนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปิดคุกกี้ (Cookies) กรุณาศึกษา“การตั้งค่า”สำหรับเบราว์เซอร์ของท่าน

(4) การใช้โฆษณาเฉพาะกลุ่มตามพฤติกรรมอื่นซึ่งจัดหาโดยบริษัทบุคคลที่สาม
ลูกค้าตกลงว่า บริษัทฯอาจใช้บริการต่างๆ เช่น โฆษณาเฉพาะกลุ่มตามพฤติกรรมซึ่งจัดหาโดยบริษัทบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินตำแหน่งการจัดวางโฆษณาและสถานะการใช้บริการของบริษัทฯ ในกรณีนี้ บริษัทบุคคลที่สามอาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการใช้บริการของท่าน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการใช้บริการและอื่นๆที่บริษัทบุคคลที่สามได้รับจะต้องไม่มีข้อมูลใดๆที่สามารถระบุได้ว่าเป็นข้อมูลของบุคคลใดเป็นการเฉพาะเจาะจง นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะต้องถูกเก็บรักษาตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทบุคคลที่สามดังกล่าวด้วย หากท่านไม่ต้องการรับโฆษณาเฉพาะกลุ่มตามพฤติกรรมและบริการอื่นๆ ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับด้วยตัวท่านเอง กรุณาศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบริการพร้อมขั้นตอนการเลือกที่จะไม่รับบริการ

10. การปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้บังคับ
บริษัทฯจะปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศญี่ปุ่นและกฎหมายอื่นที่ใช้บังคับในเขตอำนาจศาลอื่นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯเก็บรักษาและจะพยายามปรับปรุงตามที่เห็นว่าเหมาะสม หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมใดๆเกี่ยวกับนโยบายฯนี้ โปรดติดต่อบริษัทฯ ที่ inquiry@ca-smart.com พร้อมระบุประเภทของการบริการที่ท่านใช้อยู่ในขณะนี้

ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560
บริษัท ซีเอ. สมาร์ท จำกัด
อาคิระ โทโมยูกิ กรรมการบริหารและประธานบริษัท